Đại Học Khoa Học và Công Hồng Quốc Đức Lâm

$ 13,000 đài tệ / học kỳ

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Đông Nam

$ 0.725 đài tệ / học kỳ

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Đông Nam

10/10/2023 Đài Loan 25 người

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Côn Sơn

$ 11.900 đài tệ / học kỳ

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Côn Sơn

10/10/2023 Đài Loan 30 người

Đại Học Khoa Học và Công Tu Bình

$ 8.990 đài tệ / học kỳ

Đại Học Khoa Học và Công Tu Bình

15/10/2023 Đài Loan 25 người

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Long Hoa

$ 11.500 đài tệ / học kỳ

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Long Hoa

15/10/2/23 Đài Loan 30 người

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Kiện Hành

$ 12.000 đài tệ / học kỳ

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Kiện Hành

15/10/2/23 Đài Loan 20 người

Đại Học Khoa Học và Công Hồng Quốc Đức Lâm

$ 13,000 đài tệ

Đại học công nghệ Kiến Quốc

$ 11.900 đài tệ

Đại học công nghệ Kiến Quốc

15/10/2023 Đài Loan 30 người/ Trường

0904.225.335