Tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 7/2023

$ Liên hệ

Tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 7/2023

15/7/2023 Nhật Bản 50 người

Nhận diện các hình thức định cư Canada

$ Liên hệ

Tuyển sinh du học Hàn Quốc trường Shin Ansan

$ 4 triệu Won/1 năm

Du học nghề cơ khí điện tử tại Đức

$ 600 - 800 Euro

Du học ngành nghề điều dưỡng tại Đức

$ Liên hệ

Tuyển sinh du học tại nghề tại Đức

$ 20-30 triệu

Du học Úc - Cơ hội vừa học vừa làm tháng 9/2023

$ 1.500-1.700$AUD/kỳ

Đại Học Khoa Học và Công Hồng Quốc Đức Lâm

$ 13,000 đài tệ / học kỳ

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Đông Nam

$ 0.725 đài tệ / học kỳ

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Đông Nam

10/10/2023 Đài Loan 25 người

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Côn Sơn

$ 11.900 đài tệ / học kỳ

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Côn Sơn

10/10/2023 Đài Loan 30 người

0904.225.335